您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

2014山东省高考大纲_2014年山东高考文综

tamoadmin 2024-06-12 人已围观

简介1.山东自考教材大纲重要吗?2.山东高考 2023年本科线多少分3.07年山东高考古诗文背诵篇目4.23年山东高考时间安排2012考试说明山东省2012年高考考试说明根据新出台的2012年山东省高考说明,2012年山东省仍将采用“3+X+1”的模式,总分为750分,语文 、数学、英语(听力除外)、文科综合、理科综合和基本能力测试科目的试题 ,仍由山东省组织专家自行命制。5门科目成绩相加为750分,

1.山东自考教材大纲重要吗?

2.山东高考 2023年本科线多少分

3.07年山东高考古诗文背诵篇目

4.23年山东高考时间安排

2014山东省高考大纲_2014年山东高考文综

2012考试说明山东省2012年高考考试说明根据新出台的2012年山东省高考说明,2012年山东省仍将采用“3+X+1”的模式,总分为750分,语文 、数学、英语(听力除外)、文科综合、理科综合和基本能力测试科目的试题 ,仍由山东省组织专家自行命制。5门科目成绩相加为750分,理科综合和文科综合,虽然最终仍然由山东省自主命题,但是综合科目的试卷结构发生较大变化。近年来命题一直比较稳定的“基本能力”,今年也有较大变化,所有试题均改为选择题。 一、语文  考试内容:按照《普通高中语文课程标准(实验)》规定的必修课程中阅读与鉴赏、表达与交流两个目标的“语文1”至“语文5”五个模块,选修课程中诗歌与散文、小说与戏剧、新闻与传记、语言文字应用、文化论著研读五个系列,组成必考内容和选考内容,必考和选考均有难易不同的考查。  考试形式:采用闭卷、笔试形式,考试限定用时为150分钟。  试卷结构:试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分150分。第Ⅰ卷为单项选择题,均为必做题;第Ⅱ卷为文言文翻译题、填空题、简答题、论述题和写作题等题型,包括必做题和选做题两部分。必做题为必考内容,共132分,其中:语言文字运用共27分;古代诗文阅读共30分;名句名篇共6分;现代文阅读共9分;作文共60分。作文每一个错别字扣1分,重复的不计。  选做题为选考内容,共18分,本题给出文学类和实用类两个文本,并分别在文后设置18分的试题,考生任选其中一个文本阅读,并完成所选文本后的题目。  二、数学  考试内容:文史类和理工农医类的必修内容都为:数学1:集合、函数概念与基本初等函数Ⅰ(指数函数、对数函数、幂函数);数学2:立体几何初步、平面解析几何初步;数学3:算法初步、统计、概率;数学4:基本初等函数Ⅱ(三角函数)、平面上的向量、三角恒等变换;数学5:解三角形、数列、不等式。  文史类选修内容为:选修1-1:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、导数及其应用;选修1-2:统计案例、推理与证明、数系的扩充与复数的引入、框图。  选修系列4的内容,在2012年暂不列入数学科目的命题范围。  理工农医类选修内容为:选修2-1:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、空间向量与立体几何;选修2-2:导数及其应用、推理与证明、数系的扩充与复数的引入;选修2-3:计数原理、统计案例、概率;选修4-5:不等式的基本性质和证明的基本方法。  考试形式:考试采用闭卷、笔试形式,考试限定用时为120分钟。  试卷结构:试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分为150分。第Ⅰ卷为单项选择题,共12题,每题5分,共60分。第Ⅱ卷为填空题和解答题,填空题共4题,每题4分,共16分。填空题要求只填写结果,不必写出计算过程或推证过程,解答题包括计算题、证明题和应用题等,共6题,74分。解答应写出文字说明、演算步骤或推证过程。  考试不允许使用计算器。  三、英语  考试内容:在语言知识方面,要求考生掌握并能运用《普通高中英语课程标准(实验)》八级要求规定的英语语音、词汇、语法、功能意念和话题,要求词汇量为3300左右;在听力方面要求考生能听懂所熟悉话题的简短对话和独白;阅读方面要求考生能读懂书、报、杂志中关于一般性话题的简短文段以及公告、说明、广告等,并能从中获取相关信息;写作方面要求考生根据要求进行书面表达,考生应能清楚、连贯地传递信息,表达意思,有效运用所学语言知识。  考试形式:采用闭卷、笔试形式(英语及相关专业考生增加口试,办法另定)。考试限定用时为120分钟。  试卷结构:试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分为150分。第Ⅰ卷为选择题,共105分;第Ⅱ卷为书面表达题,共45分。  第Ⅰ卷第一部分为听力考查考生理解英语口语的能力。第二部分为英语知识运用,考查考生对英语语法、词汇知识和简单表达形式的掌握情况。  第三部分为阅读理解。本部分20小题,每小题2分,共40分,要求考生根据所提供短文的内容,从每小题所给的4个选项中选出最佳选项。  第Ⅱ卷也就是第四部分为书面表达。  本部分共两节,考查考生用英语进行书面表达的能力。第一节为阅读表达,第二节为写作,写作满分30分,要求考生根据题目的提示和要求,用英语写一篇120至150个单词的短文。  四、文科综合  考试内容:1.思想政治,必考内容包括“经济生活”“政治生活”“文化生活”“生活与哲学”以及时事政治。选考部分的命题范围为“国家和国际组织常识”和“公民道德与伦理常识”两个模块的内容。  2.历史,必考内容包括历史Ⅰ、历史Ⅱ、历史Ⅲ。选考部分的命题范围为“历史上的重大改革回眸”“近代社会的民主思想与实践”“20世纪的战争与和平”三个模块的内容。  3.地理,必考内容包括“自然地理”“人文地理”“区域可持续发展”。选考部分的命题范围为“旅游地理”“自然灾害与防治”“环境保护”三个模块的内容。另外,由于高中与初中的地理知识内容有不可分割的承接关系,在考试中将会涉及初中地理课程中的地球与地图、世界地理和中国地理知识的相关内容。  考试形式:考试采用闭卷、笔试形式。考试限定用时为150分钟。  试卷结构:试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分为240分。第Ⅰ卷为单项选择题,全部为必做题,共25道题,每题4分,共100分。第Ⅱ卷为非选择题,分为必做题和选做题两部分,共140分。其中,必做题部分共6道题,思想政治、历史、地理各2道题,共110分,试题只涉及单学科的内容,不涉及跨学科综合。选做题部分,凡列入山东省2012年普通高考文科综合科目考试内容的每个选考模块均单独命制1道试题,要求考生从思想政治、历史、地理三科中各选择1道试题作答,每道试题的分值均为10分,共30分。选做题不跨学科、不跨选考模块命题。  必做题部分根据思想政治、历史和地理学科的必考内容命题。其中,思想政治必做题的分值比重约占36%,地理、历史必做题的分值比重分别约占32%。  五、理科综合  考试内容:1.物理,必考内容为物理1、物理2、物理选修3-1、物理选修3-2,选考内容为物理选修3-3、物理选修3-4、物理选修3-5。2.化学,必考内容为化学1、化学2、化学反应原理,选考内容为化学与技术、有机化学基础、物质结构与性质。3.生物,必考内容为生物1、生物2、生物3,选考内容为生物技术实践、现代生物科技专题。  考试形式:考试采用闭卷、笔试形式。考试限定用时为150分钟。  试卷结构:试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分为240分。第Ⅰ卷为选择题,全部为必做题。命题范围为物理、化学、生物三个学科的必考内容。物理7道题,每题5分;化学7道题,每题4分;生物6道题,每题4分,共20道题,87分。其中化学、生物题为单项选择题,物理题为不定项选择题。  第Ⅱ卷分必做题和选做题两部分。必做题部分命题范围为物理、化学、生物三个学科的必考内容,其中物理3道题,46分;化学3道题,42分;生物4道题,41分,共10道题,129分。选做题部分针对物理的3个选修模块、化学的3个选修模块、生物的2个选修模块,共8个选修模块,对应命制8道题,每题8分。考生须从中选择1道物理、1道化学、1道生物试题作答,共24分。  六、基本能力  2012年山东省基本能力考试的形式和分值都与去年相同,试题设计和去年差别很大。2012年的基本能力试卷,分为第一部分和第二部分,并且两部分均为选择题。第一部分约70题,每题1分,约70分,在每题给出的四个选项中,只有一个选项最符合题目要求,也就是说,第一部分这70分都是单选题。第二部分约15题,每题2分,约30分。在每题给出的四个选项中,有的只有一个选项符合题目要求,有的有多个选项符合题目要求, 全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分

山东自考教材大纲重要吗?

3月22日,山东省招考院发布了《2011年普通高等学校招生全国统一考试山东卷考试说明》。与 2010年高考说明相比,今年的说明整体保持稳定,但为高考生减负的苗头已经显现,地理和生物学科的内容有大量删减,其他学科虽然在考查知识点、目标能力等方面保持稳定,但给出的考试样题却发生了变化,也给考生带来了新的信息,离2011年高考还有70多天,希望考生能够根据自身情况紧抓考试要点进行复习,知己知彼方能百战不殆。

一、高考内容:基本稳定,还是“3+X+1”

根据新出台的2011年山东省高考说明,2011年山东省仍将采用“3+X+1”的模式,总分为750分,语文 、数学、英语(听力除外)、文科综合、理科综合和基本能力测试科目的试题 ,仍由山东省组织专家自行命制。考试说明力求在 2010年高考的基础上,保持相对稳定,体现新课程的理念和要求,体现我省的教育教学实际。因此,2011年高考考试内容将继续与高中新课程内容相衔接,进一步贴近时代、贴近社会、贴近考生实际,考试更加注重考查考生运用所学知识发现问题 、分析问题 、解决问题的能力。

在 2011年山东省考试说明中,语文、数学、英语、基本能力测试等科目,其命题形式、试卷结构、试卷题型以及赋分比例等与2010年基本一致,对比两年的高考说明,除高考例题外,大部分一模一样,保持了相当高的稳定性。

据悉,山东省自 2011届起高中新生不再文理分科,2014年高考将有很大改革,所以,有关专家表示,在2014年“大变”之前,山东省高考命题会保持相对稳定,不会有大的调整。

二、高考变化:部分科目开始为考生减负

虽然山东省2011年高考命题整体保持稳定,但部分科目已经出现为考生减负的苗头。在文科综合中的地理科目中,必考内容的一、二、三部分没有变化,第四部分变化很大,对初中地理知识的考查有所减弱;选考内容部分,选考一、二、三都有删减内容,变化较大。

今年变化较大的另外一科是理综中的生物学科。跟2010年相比,生物必考的内容及要求都极其稳定,选考内容则大幅度删减,特别是生物技术实践模块。在微生物的利用中,“利用微生物发酵来生产特定的产物以及微生物在其他方面的应用”被删除,在酶的应用中,“酶的存在与简单制作方法”“酶活力测定的一般原理与方法”两点被删除,在生物技术在食品加工以及其他方面的应用中,“测定食品加工中可能产生的有害物质”被删除。这样的删减既明确了考试内容,减轻了考生复习负担,同时也使该部分内容呈现形式与其他选修模块保持一致,降低该模块的实验难度,进一步体现生物技术在实践方面的重要性。现代生物技术专题则将生态工程部分全部删除。

三、高考题型:地震中的自我保护成例题

在高考说明中,每一学科除命题指导思想、考试内容及要求、考试形式与试卷结构等外,还有题型示例部分,这一部分就相当于一份高考试卷。在说明中,不少科目虽然前面的内容都与去年一致,但在题型示例部分却有一些变化,需要引起考生注意。

在基本能力测试中,虽然大部分例题与去年相同,但变化的为数不多的几道例题中,就有两道和学生安全自救相关,一道是楼梯遇险的自我保护办法,一道是地震中的自我保护。

文综学科中,政治考试说明的样题有了一些调整,建议考生进行有针对性的研究,尤其是对漫画题和探究类题目进行训练。

(1)语文:作文错别字一个扣一分

语文考试形式:采用闭卷、笔答形式。考试限定用时为150分钟。

试卷结构:试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分150分。第Ⅰ卷为单项选择题,均为必做题;第Ⅱ卷为文言文翻译题、填空题、简答题、论述题和写作题等题型,包括必做题和选做题两部分。必做题为必考内容,共132分。其中:语言文字运用共27分,古代诗文阅读共30分,名句名篇共6分,现代文阅读共9分,作文共60分。作文题:字数不少于800;除诗歌外,其余文体都在考试范围中;所有的作文题型都在考试范围中。作文每出现一个错别字扣1分,重复的不计。

选做题为选考内容,共18分。本题给出文学类和实用类两个文本,并分别在文后设置18分的试题。考生任选其中一个文本阅读,并完成所选文本后的题目。

(2)数学:文理生试卷结构相同

数学学科,文史类和理工类考生的必修课程内容相同,选修内容不同。文史类考生的选修内容包括选修1-1:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、导数及其应用;选修1-2:统计案例、推理与证明、数系的扩充与复数的引入、框图;选修系列4的内容,在2011年暂不被列入数学科目的命题范围。

理工类考生的选修内容包括选修2-1:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程 、空间向量与立体几何;选修2-2:导数及其应用、推理与证明、数系的扩充与复数的引入;选修2-3:计数原理、统计案例、概率;选修4-5:不等式的基本性质和证明的基本方法。

文史类和理工类考生数学学科的考试形式和试卷结构相同。

(3)英语:考查词汇量3300左右

英语考试,要求考生词汇量为3300左右。在听力方面要求考生能听懂所熟悉话题的简短对话和独白;阅读方面要求考生能读懂书、报、杂志中关于一般性话题的简短文段以及公告、说明、广告等,并能从中获取相关信息;写作方面要求考生根据题示进行书面表达,考生应能清楚、连贯地传递信息,表达意思,有效运用所学语言知识。

英语考试采用闭卷、笔试形式,考试限定用时为120分钟。

试卷结构:包括第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分为150分。第Ⅰ卷为单项选择题,共105分;第Ⅱ卷为书面表达题,共45分。

(4)文科综合:思想政治占分最多

思想政治考试形式为闭卷、笔试。考试时间为150分钟。试卷满分为240分。试卷包括第Ⅰ卷和第Ⅱ卷。第Ⅰ卷为单项选择题,全部为必做题,共25题,每题4分,共100分。第Ⅱ卷为非选择题,分为必做题和选做题两部分,共140分。选做题不跨学科、不跨选考模块命题。必做题部分根据思想政治、历史和地理学科的必考内容命题。其中,思想政治必做题的分值比重约占36% ,地理、历史必做题的分值比重分别约占32%。

另外,由于高中与初中的地理知识内容有不可分割的承接关系,在考试中将会涉及初中地理课程中的地球与地图、世界地理和中国地理知识的相关内容。

(5)理科综合:物理题设置不定项选择

理科综合考试形式为闭卷、笔试。考试限定用时为150分钟。试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷,满分为240分。

第Ⅰ卷为必做题,全部为选择题。命题范围为物理、化学、生物三个学科的必考内容,生物8个题,化学、物理各7个题,共22个小题,每小题4分,共计88分。其中生物、化学题为单选题,物理题为不定项选择题。

第Ⅱ卷分必做题和选做题两部分。必做题部分命题范围为物理、化学、生物三个学科的必考内容,选做题部分针对物理、化学、生物三个学科共8个选考模块,对应命制8个试题,每题8分。考生从中选2道物理、1道化学、1道生物题目作答,共计32分。

(6)基本能力测试:以得分60%计入总分

基本能力测试考试形式为笔试、闭卷。考试用时为120分钟。试卷卷面分值为100分,以考生实际得分的60%计入高考总分。

试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷为单项选择题,共30小题,每小题1分,分值共30分。第Ⅱ卷由若干题组构成,根据考查需要,在每个题组内部设计多种题型,包括单项选择 、填空、问答、识图、绘图、判断、列表、设计、归类、连线(匹配)等,分值共70分。

考试范围涉及高中新课程的人文与社会、科学、技术、艺术、体育与健康、综合实践活

山东高考 2023年本科线多少分

很多同学由于不清楚考试大纲的作用,于是在复习备考时忽略了考试大纲。那么山东自考教材大纲重要吗?

自考考试大纲很重要。在考试大纲中,要求考生理解,掌握、综合应用的内容,一般是考试内容。相反,只有考生需要知道的不一定是考试内容。所以大纲是考试的关键!

山东自考大纲的用处

1、山东自考考试大纲是考生自学、社会助学的依据,也是自学考试命题的依据。课程自学考试大纲明确规定了课程自学和考试的内容、范围及有关要求,使考试标准具体化,同时一般附有题型。

2、应考者在使用大纲时,一定要根据大纲提出的要求,结合教材,全面理解和掌握教材内容,并使其融会贯通,提高分析问题和解决问题的能力。

3、首先我们要对考试大纲彻底掌握了,才能好好进行下一步的考试复习。考试大纲是考试命题、自学和社会助学的依据,是山东自考的考生学习和考试的指南,这个意义对于大家来说是不言而喻的。

4、理解山东自考考试大纲首先要知道考试大纲主要有什么内容,各科考试大纲是在概括教材考核内容的基础上,制订了包括考核知识点和考核要求在内的考核目标,规定了最低限度应掌握的知识内容、知识深度和应用知识的能力。

5、在弄清楚整体内容后,我们可以依据考试大纲规定的不同能力层次的要求,从教材实际出发,拟订出符合自己实际水平,主攻方向明确的学习计划,从而克服学习的盲目性,使学习主动性、实效性得到全面加强。

6、根据山东自考考试大纲,结合教材,对概念、原理、难点、疑点、重要的地方用不同颜色的笔做出不同的记号,读读画画圈圈,为听课、求教,为进一步的学习备考做好准备。

推荐阅读:

各省自学考试报名时间及入口汇总

各省自考准考证打印时间及入口汇总

各省自学考试成绩查询时间及入口汇总

自考/成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考/成考当地政策,点击底部咨询官网老师,免费领取复习资料: style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">07年山东高考古诗文背诵篇目

山东高考2023年本科线为443分,位次是308701。

首先,山东高考的时间通常在每年的6月份进行。考试科目主要包括语文、数学、外语以及文科和理科的综合考试。考试内容覆盖了高中阶段的各个学科领域,考察了学生的知识储备、思维能力和应试技巧。

其次,山东高考的考试成绩对学生的未来发展具有重要的影响。高考成绩是评判学生是否能够进入理想的大学或高等学府的主要依据,也是获取奖学金和学位的重要参考依据。因此,山东高考被广大学生和家长视为人生的重要节点和挑战。

再次,山东高考的命题和评卷工作都非常严谨和严格。考题的设计力求公平公正,遵循教育部颁布的考试大纲和教材要求。评卷过程也经过多轮审查和抽查,确保评分的客观性和准确性。

最后,山东高考的成绩还可以作为山东省内部分高校录取的重要依据。除了全国统招计划外,山东省还有一定的本省生源计划,用于选拔本省优秀的考生进入一些高水平的本地高校。

综上所述,山东高考是山东省举行的一项重要考试,对学生未来的发展起到决定性的作用。它促使学生充实知识、提高思维能力,同时也需要学生具备良好的应试技巧和心理素质。无论考试结果如何,都应该鼓励学生认真备考,面对挑战,并在高中阶段全面发展自己。

23年山东高考时间安排

高考语文古诗文背诵篇目

一、古文(10篇)

1、劝学 (荀子)节选

君子曰:学不可以已。青取之于蓝,而青于蓝;冰、水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规,虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

2、过秦论(贾谊)节选

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而驭宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执捶拊以鞭笞天下,威振四海,南取百越之地以为桂林、象郡;百越之君,俛首系颈,委命下吏;乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里;胡人不敢南下而牧马,士不敢弯而报怨。于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;堕名城,杀豪俊,收天下之兵,聚之咸阳,销锋鍉,铸以为金人十二,以弱天下之民。然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊以固。良将劲弩,守要害之处;信臣精卒,陈兵而谁何?天下已定,秦王之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

始皇既没,余威震于殊俗。然而陈涉,瓮牖绳枢之子,甿隶之人,而迁徙之徒也,才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富,蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率罢散之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集而响应,嬴粮而景从,山东豪俊,遂并起而亡秦族矣。

且夫天下非小弱也,雍州之地,肴函之固,自若也;陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非沆于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及曩时之士也;然而成败异变,功业相反也。试使山东之国,与陈涉度长洁大,比权量力,则不可同年而语矣;然秦以区区之地,致万乘之权,招八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,肴函为宫,一夫作难而七庙堕,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施,而攻守之势异也。

3、屈原列传(司马迁)节选

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不*,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳,其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推其志也,虽与日月争光可也。

4、陈情表 (李密)

臣密言:“臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘,愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病。九岁不行。零丁孤苦,至于成立。既无叔伯,终鲜兄弟。门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之童。茕茕孑立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐;臣待汤药,未尝废离。

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵,察臣孝廉;后刺史臣荣,举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中。寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当待东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢。郡县逼迫,催臣上道。州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃;欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

伏惟圣朝,以孝治天下。凡在故老,犹蒙矜育;况臣孤苦,特为尤甚。且臣少事伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋。过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀?但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日?祖母无臣,无以终余年。母孙二人,更相为命。是以区区不能废远。

臣密今年四十有四,祖母刘今年九十有六;是以臣尽节于陛下之日长,报刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养!臣之辛苦,非独蜀之人士,及二州牧伯,所见明知;皇天后土,实所共鉴。愿陛下矜愍愚诚,听臣微志。庶刘侥幸,卒保余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻!”

5、滕王阁序(王勃)节选

时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿。临帝子之长洲,得仙人之旧馆。层台耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,列冈峦之体势。披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽盱其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰迷津,青雀黄龙之轴。虹销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

6、《师说》〔唐〕韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣!巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,则必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

7、阿房宫赋(杜牧)

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离六日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。

妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦。朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉;有不得见者三十六年。燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山;一旦不能有,输来其间,鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

呜呼!灭六国者六国也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。嗟夫!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

8、六国论(苏洵)

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰,弊在赂秦也。”

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之年得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝,起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有取胜,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急,故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。

9、《游褒禅山记》(王安石)

褒禅山,亦谓之华山。唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之,以故其后名之曰褒禅。今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也。距其院东五里,所谓华阳洞者,以其在华山之阳名之也。距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰花山。今言华,如华实之华者,盖音谬也。

其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则虽好游者不能穷也。谓之后洞。予与四人拥火以入,入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。有怠而欲出者,曰:“不出,火且尽。”遂与之俱出。盖予所至,比好游者尚不能十一,然视其左右,来而记之者已少。盖其又深,则其至又加少矣。方是时,予之力尚足以入,火尚足以明也。既其出,则或咎其欲出者,而予亦悔其随之而不得极乎游之乐也。

于是予有叹焉。古人之观于天地山川草木虫鱼鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众,险以远,则至者少,而世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑,而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉(而不至),于人为可讥,而在已为有悔;尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此予之所得也。

予于仆碑,又有悲夫古书之不存,后世之谬其传莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

四人者:庐陵肖君圭君玉、长乐王回深父、予弟安国平父、安上纯父。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与赢而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之;洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将锋在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣;以事秦之心礼天下之奇才;并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

10、前赤壁赋(苏轼)

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵“明月”之诗,歌“窈窕”之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,依歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变而观之,则物与我皆无尽也。而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物主之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

二、诗词曲25首

1、离骚(屈原)节选

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸;

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降;

皇览揆余于初度兮,肇锡余以嘉名;

名余曰正则兮,字余曰灵均;

纷吾既有此内美兮,又重之以修能;

扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩;

汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与;

朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽;

日月忽其不淹兮,春与秋其代序;

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮;

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

乘骐骥以驰骋兮,来吾导夫先路。

2、蜀道难(李白)

噫吁戏,

危乎高哉!

蜀道之难,

难于上青天!

蚕丛及鱼凫,

开国何茫然!

尔来四万八千岁,

不与秦塞通人烟。

西当太白有鸟道,

可以横绝峨嵋巅。

地崩山摧壮士死,

然后天梯石栈方钩连。

上有六龙回日之高标,

下有冲波逆折之回川。

黄鹤之飞尚不得过,

猿猱欲度愁攀援。

青泥何盘盘,

百步九折萦岩峦。

扪参历井仰胁息,

以手抚膺坐长叹。

问君西游何时还?

畏途巉岩不可攀。

但见悲鸟号古木,

雄飞从雌绕林间。

又闻子规啼夜月,

愁空山。

蜀道之难,

难于上青天,

使人听此凋朱颜。

连峰去天不盈尺,

枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧豗,

崖转石万壑雷。

其险也若此,

嗟尔远道之人,

胡为乎来哉。

剑阁峥嵘而崔嵬,

一夫当关,

万夫莫开。

所守或匪亲,

化为狼与豺。

朝避猛虎,

夕避长蛇,

磨牙吮血,

如麻。

锦城虽云乐,

不如早还家。

蜀道之难,

难于上青天,

侧身西望长咨嗟。

3、登岳阳楼(杜甫)

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮①。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流

4、长亭送别(王实甫)

正宫端正好碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓 来谁染霜林醉?总是离人泪。

5、梦游天姥吟留别 作者: 李白

海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。 越人语天姥,云霞明灭或可睹。 天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。 天台一万八千丈,对此欲倒东南倾。

我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。 湖月照我影,送我至剡溪。 谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。 脚著谢公屐,身登青云梯。

半壁见海日,空中闻天鸡。 千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。 熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。 云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

列缺霹雳,丘峦崩摧。 洞天石扇,訇然中开。 青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。 霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。 忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。 惟觉时之枕席,失向来之烟霞。

世间行乐亦如此,古来万事东流水。 别君去兮何时还,且放白鹿青崖间, 须行即骑访名山。 安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!

6、将进酒 (李白)

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑夫子,丹丘生,将进酒,君莫停。 与君歌一曲,请君为我侧耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。

五花马,千金裘, 呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

7、登高 (杜甫)

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

8、《琵琶行》(白居易)

浔阳江头夜送客。

枫叶荻花秋瑟瑟。

主人下马客在船,

举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,

别时茫茫江浸月。

忽闻水上琵琶声,

主人忘归客不发。

寻声暗问弹者谁,

琵琶声停欲语迟。

移船相近邀相见,

添酒回灯重开宴。

千呼万唤始出来,

犹抱琵琶半遮面。

转轴拨弦三两声,

未成曲调先有情。

弦弦掩抑声声思,

似诉平生不得志。

低眉信手续续弹,

说尽心中无限事。

轻拢慢捻抹复挑,

初为霓裳后六幺。

大弦嘈嘈如急雨,

小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,

大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑,

幽咽泉流水下滩。

水泉冷涩弦凝绝,

凝绝不通声渐歇。

别有幽愁暗恨生,

此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸,

铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画,

四弦一声如裂帛。

东船西舫悄无言,

唯见江心秋月白。

沉吟放拨插弦中,

整顿衣裳起敛容。

自言本是京城女,

家在虾蟆陵下住。

十三学得琵琶成,

名属教坊第一部。

曲罢常教善才服,

妆成每被秋娘炉。

五陵年少争缠头,

一曲红消不知数。

钿头银篦击节碎,

血色罗裙翻酒污。

今年欢笑复明年,

秋月春风等闲度。

弟走从军阿姨死,

暮去朝来颜色故。

门前冷落车马稀,

老大嫁作商人妇。

商人重利轻别离,

前月浮梁买茶去。

去来江口守空船,

绕舱明月江水寒。

夜深忽梦少年事,

梦啼妆泪红阑干。

我闻琵琶已叹息,

又闻此语重唧唧。

同是天涯沦落人,

相逢何必曾相识。

我从去年辞帝京,

谪居卧病浔阳城。

浔阳地僻无音乐,

终岁不闻丝竹声。

住近湓江地低湿,

黄芦苦竹绕宅生。

其间旦暮闻何物,

杜鹃啼血猿哀鸣。

春江花朝秋月夜,

往往取酒还独倾。

岂无山歌与姑笛,

呕哑嘲哳难为听。

今夜闻君琵琶语,

如听仙乐耳暂明。

莫辞更坐弹一曲,

为君翻作琵琶行。

感我此言良久立,

却坐促弦弦转急。

凄凄不似向前声,

满座重闻皆掩泣。

座中泣下谁最多,

江州司马清衫湿。

9、念奴娇·赤壁怀古 苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。 故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。 江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。 羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。 故国神游,多情应笑我,早生华发。 人生如梦,一尊还酹江月。

10、永遇乐·京口北固亭怀古宋辛弃疾

千古江山, 英雄无觅, 孙仲谋处。 舞榭歌台, 风流总被、 雨打风吹去。 斜阳草树, 寻常巷陌, 人道寄奴曾住。想当年, 金戈铁马, 气吞万里如虎。元嘉草草, 封狼居胥, 赢得仓皇北顾。 四十三年, 望中犹记,烽火扬州路。可堪回首, 佛狸祠下,

一片神鸦社鼓。 凭谁问, 廉颇老矣, 尚能饭否。

11、李煜词《虞美人》

春花秋月何时了,往事知多少!小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有多少愁?恰似一江春水向东流。

12、雨霖铃 (柳永)

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇.都门帐饮无绪,留恋处,兰舟摧发.执手相看泪眼,竟无语凝噎.念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔.

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节.今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月.此去经年,应是良辰好景虚设.便纵有千种风情,更与何人说。

13、鹊桥仙 (秦观)

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

14、声声慢 (李清照)

寻寻觅觅,冷冷清清, 凄凄惨惨戚戚。 乍暖还寒时候,最难将息。 三杯两盏淡酒, 怎敌他晚来风急! 雁过也,正伤心,却是旧时相识。

满地黄花堆积。 憔悴损,如今有谁堪摘? 守着窗儿,独自怎生得黑。 梧桐更兼细雨, 到黄昏,点点滴滴。 这次第,怎一个愁字了得

15、扬州慢 宋姜夔

淮左名都, 竹西佳处, 解鞍少驻初程。 过春风十里, 尽荠麦青青。 自胡马窥江去后, 废池乔木,犹厌言兵。 渐黄昏, 清角吹寒, 都在空城。 杜郎俊赏, 算而今重到须惊。 纵豆蔻词工,

青楼梦好, 难赋深情。 二十四桥仍在, 波心荡、 冷月无声。 念桥边红药, 年年知为谁生!

16、山居秋暝(王维)

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。

17、《蜀相》 杜甫

丞相祠堂何处寻, 锦官城外柏森森。 映阶碧草自春色, 隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计, 两朝开济老臣心。 出师未捷身先死, 长使英雄泪满襟。

18、《锦瑟》李商隐

锦瑟无端五十弦, 一弦一柱思华年。 庄生晓梦迷蝴蝶, 望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪, 蓝田日暖玉生烟。 此情可待成追忆, 只是当时已惘然。

19、书愤 宋。陆游

早岁那知世事艰, 中原北望气如山。 楼船夜雪瓜洲渡。 铁马秋风大散关。

塞上长城空自许, 镜中衰鬓已先斑。 出师一表真名世, 千载谁堪伯仲间!

20、短歌行(曹操)

对酒当歌,人生几何? 譬如朝露,去日苦多。 慨当以慷,忧思难忘。 何以解忧,唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。 但为君故,沉吟至今。 呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇。 忧从中来,不可断绝。 越陌度阡,枉用相存。 契阔谈讠燕,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。 绕树三匝,何枝可依? 山不厌高,海不厌深。 周公吐哺,天下归心。

21、《归园田居》五首 陶渊明

少无适俗韵,性本爱丘山.误落尘网中,一去三十年. 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊.开荒南野际,守拙归园田.

方宅十余亩,草屋八九间.榆柳荫后檐,桃李罗堂前. 暧暧远人村,依依墟里烟.狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅.

户庭无尘杂,虚室有余闲.久在樊笼里,复得返自然.

22、《迢迢牵牛星》

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。 纤纤擢素手,札札弄机杼。 终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许? 盈盈一水间,脉脉不得语。

23、氓 (诗·卫风)

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

24、《过华清宫绝句》 杜 牧

长安回望绣成堆, 山顶千门次第开。 一骑红尘妃子笑, 无人知是荔枝来。

25、李凭箜篌引 (李贺)

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。

江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。

昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。

十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。

女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。

梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。

吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

23年山东高考时间安排如下:

6月7日:09:00-11:30语文。

6月7日:15:00-17:00数学。

6月8日:09:00-10:15物理。

6月8日:09:00-10:15历史。

6月8日:15:00-17:00外语。

6月9日:08:30-09:45化学。

6月9日:11:00-12:15地理。

6月9日:14:30-15:45思想政治。

6月9日:17:00-18:15生物。

高考方式:

1、统一命题:

国家统一命题,所有考生在相同的时间、相同的考场进行考试,考试内容和难度相对统一。

2、分科考试:

高考分为文科和理科两个不同的科目组合,考生根据自己的兴趣和专长选择相应的科目组合进行考试。

3、闭卷考试:

高考通常是闭卷考试,考生不能携带任何参考资料进入考场,需要凭借自己的知识和能力答题。

4、多科目考试:

高考包含多个科目的考试,通常包括语文、数学、外语和各个文理科目的考试。

5、阅卷评分:

高考试卷由专业人员进行阅卷评分,采用标准化的评分方法和评分标准,确保评分公正、客观。

高考方法:

1、制定合理的学习计划:制定详细的学习计划,合理安排每天的学习时间和内容,确保能够充分覆盖所需学习的知识点。

2、集中精力进行重点复习:根据高考大纲和过往的考试题目,确定高考的重点内容,并集中精力进行有针对性的复习。

3、完成模拟考试:参加模拟考试,模拟真实考试环境,检验自己的学习成果,发现并改正问题。

4、多做高考真题:多做历年的高考真题,了解考题的类型和难度,熟悉考试形式和答题技巧。

5、小组互助学习:与同学组成学习小组,相互讨论、解答问题,共同进步,加强学习动力。

6、注重健康和休息:保持良好的生活作息,饮食健康,适当参加体育锻炼,保证充足的睡眠,以提高学习效果。

7、积极应对压力:高考是一项重要的考试,会带来一定的压力。适当调节心态,保持积极乐观的态度,采取适当的放松和缓解压力的方式,如运动、听音乐等。

以上数据出自高三网。

文章标签: # 考试 # 内容 # 高考